Home Feedback Search Map
Заинтересовали наши предложения? Всегда рады ответить на ваши вопросы:

+38050-631-0070  Анатолий
+38050-655-3555  Владимир
Оформление сделки
Законы Украины
Зарегистрируйтесь на нашем сайте чтобы получать интересные новости и предложения первым! Регистрация >>

Розділ III - ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ЛІСОВИХ ВІДНОСИН
 

Розділ III

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ЛІСОВИХ ВІДНОСИН

 

 

Глава 3. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ЛІСОВИХ ВІДНОСИН

 

 

Стаття 25. Основні завдання державного регулювання та управління у сфері лісових відносин

 

Основним завданням державного регулювання та управління у сфері лісових відносин є забезпечення ефективної охорони, належного захисту, раціонального використання та відтворення лісів.

 

Державне регулювання та управління у сфері лісових відносин здійснюється шляхом:

 

1) формування та визначення основних напрямів державної політики у сфері лісових відносин;

 

2) визначення законом повноважень органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;

 

3) установлення відповідно до закону порядку і правил у сфері охорони, захисту, використання та відтворення лісів;

 

4) здійснення державного контролю за охороною, захистом, використанням та відтворенням лісів.

 

Стаття 26. Повноваження Верховної Ради України у сфері лісових відносин

 

Верховна Рада України у сфері лісових відносин:

 

1) визначає засади державної політики у сфері лісових відносин;

 

2) приймає закони щодо регулювання відносин у цій сфері;

 

3) затверджує загальнодержавні програми з охорони, захисту, використання та відтворення лісів;

 

4) вирішує інші питання у сфері лісових відносин відповідно до Конституції України.

 

Стаття 27. Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері лісових відносин

 

Кабінет Міністрів України у сфері лісових відносин:

 

1) забезпечує реалізацію державної політики у сфері лісових відносин;

 

2) спрямовує та координує діяльність органів виконавчої влади щодо організації охорони, захисту, використання та відтворення лісів;

 

3) забезпечує розроблення та виконання загальнодержавних програм з охорони, захисту, використання та відтворення лісів;

 

4) затверджує державні програми з охорони, захисту, використання та відтворення лісів;

 

5) передає у власність, надає в постійне користування для нелісогосподарських потреб земельні лісові ділянки площею більш як 1 гектар, що перебувають у державній власності;

 

6) установлює порядок і нормативи плати за використання лісових ресурсів;

 

7) приймає рішення про обмеження або тимчасове припинення діяльності підприємств, установ та організацій у разі порушення ними природоохоронного та лісового законодавства;

 

8) вирішує інші питання у сфері лісових відносин відповідно до Конституції України та закону.

 

Стаття 28. Повноваження центрального органу виконавчої влади з питань лісового господарства у сфері лісових відносин

 

Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань лісового господарства:

 

1) здійснює державне управління, координацію виконання заходів у галузі ведення лісового господарства;

 

2) вносить пропозиції щодо формування і реалізації державної політики у сфері лісових відносин;

 

3) розробляє та організовує виконання загальнодержавних, державних і регіональних (місцевих) програм з охорони, захисту, використання та відтворення лісів;

 

4) розробляє та затверджує в установленому порядку нормативно-правові акти з ведення лісового господарства;

 

5) здійснює державний контроль за додержанням норм, правил та інших нормативно-правових актів з ведення лісового господарства;

 

6) організовує ведення лісовпорядкування, обліку лісів, державного лісового кадастру та моніторингу лісів;

 

7) організовує ведення лісового господарства і раціональне використання лісових ресурсів;

 

8) забезпечує функціонування державної лісової охорони, координує діяльність лісової охорони інших постійних лісокористувачів і власників лісів;

 

9) координує здійснення заходів з охорони лісів від пожеж та захисту від шкідників і хвороб;

 

10) координує роботу з ведення лісового господарства підпорядкованими йому науково-дослідними установами;

 

11) видає ліцензії відповідно до закону;

 

12) вносить пропозиції щодо обмеження або тимчасового припинення діяльності підприємств, установ та організацій незалежно від їх підпорядкування та форм власності в разі порушення ними природоохоронного та лісового законодавства;

 

13) бере участь у підготовці, перепідготовці та підвищенні кваліфікації кадрів для лісового господарства;

 

14) здійснює міжнародне співробітництво з питань ведення лісового господарства;

 

15) вирішує інші питання у сфері регулювання лісових відносин відповідно до закону.

 

Центральний орган виконавчої влади з питань лісового господарства здійснює покладені на нього повноваження самостійно і через його територіальні органи та орган виконавчої влади з питань лісового господарства Автономної Республіки Крим.

 

Стаття 29. Повноваження центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища у сфері лісових відносин

 

Центральний орган виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища у сфері лісових відносин:

 

1) вносить пропозиції щодо формування та реалізації державної політики у сфері охорони, захисту, використання та відтворення лісів як складової частини державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища;

 

2) здійснює державне управління, регулювання у сфері охорони, захисту, використання та відтворення лісів як складової частини заходів з охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення та охорони природних ресурсів;

 

3) здійснює державний контроль за додержанням вимог природоохоронного законодавства у сфері охорони, захисту, використання та відтворення лісів;

 

4) координує здійснення органами виконавчої влади заходів з охорони, захисту, використання та відтворення лісів;

 

5) бере участь у розробленні загальнодержавних, державних і регіональних (місцевих) програм з охорони, захисту, використання та відтворення лісів;

 

6) погоджує матеріали лісовпорядкування;

 

7) затверджує в установленому порядку нормативи використання лісових ресурсів;

 

8) погоджує нормативно-правові акти з ведення лісового господарства;

 

9) організовує проведення екологічної експертизи щодо впливу промислових та інших об'єктів, хімічних речовин на ліси, затверджує переліки пестицидів, дозволених для застосування в лісах, установлює регламенти їх застосування;

 

10) обмежує чи зупиняє (тимчасово) в установленому порядку діяльність підприємств, установ та організацій незалежно від їх підпорядкування та форм власності, якщо вона здійснюється з порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища, вимог дозволів на використання природних ресурсів;

 

11) розглядає справи про адміністративні правопорушення;

 

12) застосовує у випадках, передбачених законом, економічні санкції до підприємств, установ та організацій, їх посадових і службових осіб, громадян за порушення вимог законодавства, подає позови до суду про відшкодування збитків і втрат, завданих унаслідок такого порушення;

 

13) забезпечує погодження проектів відведення земельних лісових ділянок;

 

14) вирішує інші питання відповідно до закону.

 

Стаття 30. Повноваження Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських, районних рад у сфері лісових відносин

 

Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські, районні ради у сфері лісових відносин у межах своїх повноважень на відповідній території:

 

1) забезпечують реалізацію державної політики у сфері лісових відносин;

 

2) забезпечують виконання загальнодержавних і державних програм з охорони, захисту, використання та відтворення лісів і затверджують регіональні (місцеві) програми з цих питань;

 

3) передають у власність, надають у постійне користування земельні лісові ділянки на землях спільної власності відповідних територіальних громад, власності територіальних громад міст Києва і Севастополя та припиняють права користування ними;

 

4) приймають рішення про виділення в установленому порядку для довгострокового тимчасового користування лісами лісових ділянок на землях спільної власності відповідних територіальних громад, власності територіальних громад міст Києва і Севастополя та припиняють права користування ними;

 

5) погоджують ліміт використання лісових ресурсів при заготівлі другорядних лісових матеріалів та здійсненні побічних лісових користувань;

 

6) погоджують максимальні норми безоплатного збору дикорослих трав'яних рослин, квітів, ягід, горіхів, грибів тощо;

 

7) встановлюють порядок використання коштів, що виділяються з відповідного місцевого бюджету на ведення лісового господарства;

 

8) вирішують інші питання у сфері лісових відносин відповідно до закону.

 

Стаття 31. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій у сфері лісових відносин

 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації у сфері лісових відносин у межах своїх повноважень на їх території:

 

1) забезпечують реалізацію державної політики у сфері лісових відносин;

 

2) беруть участь у розробленні та забезпеченні виконання регіональних (місцевих) програм з охорони, захисту, використання та відтворення лісів;

 

3) здійснюють контроль за додержанням законодавства у сфері лісових відносин;

 

4) передають у власність, надають у постійне користування для ведення лісового господарства земельні лісові ділянки, що перебувають у державній власності, на відповідній території;

 

5) передають у власність, надають у постійне користування для нелісогосподарських потреб земельні лісові ділянки площею до 1 гектара, що перебувають у державній власності, на відповідній території, а також у межах міст республіканського (Автономної Республіки Крим) та обласного значення та припиняють права користування ними;

 

6) приймають рішення про виділення в установленому порядку для довгострокового тимчасового користування лісами лісових ділянок, що перебувають у державній власності, на відповідній території, а також у межах міст обласного та республіканського (Автономної Республіки Крим) значення;

 

7) обмежують або тимчасово припиняють діяльність підприємств, установ та організацій у разі порушення ними лісового законодавства в порядку, передбаченому законодавством;

 

8) забезпечують здійснення заходів щодо охорони і захисту лісів, ліквідації наслідків стихійних явищ, лісових пожеж, залучають у встановленому порядку до цих робіт населення, транспортні та інші технічні засоби та обладнання, забороняють відвідування лісів населенням і в'їзд до них транспортних засобів у період високої пожежної небезпеки в порядку, передбаченому законодавством;

 

9) встановлюють ліміт використання лісових ресурсів при заготівлі другорядних лісових матеріалів та здійсненні побічних лісових користувань;

 

10) встановлюють максимальні норми безоплатного збору дикорослих трав'яних рослин, квітів, ягід, горіхів, грибів тощо;

 

11) вирішують інші питання у сфері лісових відносин відповідно до закону.

 

Стаття 32. Повноваження районних державних адміністрацій у сфері лісових відносин

 

Районні державні адміністрації у сфері лісових відносин на їх території:

 

1) забезпечують реалізацію державної політики у сфері лісових відносин;

 

2) беруть участь у розробленні та забезпеченні виконання регіональних (місцевих) програм з охорони, захисту, використання та відтворення лісів;

 

3) передають у власність, надають у постійне користування для нелісогосподарських потреб земельні лісові ділянки площею до 1 гектара, що перебувають у державній власності, у межах сіл, селищ, міст районного значення та припиняють права користування ними;

 

4) приймають рішення про виділення в установленому порядку для довгострокового тимчасового користування лісами лісових ділянок, що перебувають у державній власності, у межах сіл, селищ, міст районного значення;

 

5) беруть участь у здійсненні заходів щодо охорони і захисту лісів, ліквідації наслідків стихійних явищ, лісових пожеж, залучають у встановленому порядку до цих робіт населення, транспортні й інші технічні засоби та обладнання;

 

6) вносять у встановленому порядку пропозиції про обмеження або тимчасове припинення діяльності підприємств, установ та організацій у разі порушення ними лісового законодавства;

 

7) вирішують інші питання у сфері лісових відносин відповідно до закону.

 

Стаття 33. Повноваження сільських, селищних, міських рад у сфері лісових відносин

 

Сільські, селищні, міські ради у сфері лісових відносин на відповідній території:

 

1) передають у власність, надають у постійне користування земельні лісові ділянки, що перебувають у комунальній власності, в межах сіл, селищ, міст і припиняють права користування ними;

 

2) приймають рішення про виділення в установленому порядку для довгострокового тимчасового користування лісами лісових ділянок, що перебувають у комунальній власності, в межах сіл, селищ, міст і припиняють права користування ними;

 

3) беруть участь у здійсненні заходів щодо охорони і захисту лісів, ліквідації наслідків стихійних явищ, лісових пожеж, залучають у встановленому порядку до цих робіт населення, транспортні й інші технічні засоби та обладнання;

 

4) організовують благоустрій лісових ділянок і культурно-побутове обслуговування відпочиваючих у лісах, що використовуються для цих цілей;

 

5) встановлюють порядок використання коштів, що виділяються з місцевого бюджету на ведення лісового господарства;

 

6) вирішують інші питання у сфері лісових відносин відповідно до закону.

Главная     Регистрация     Админцентр     Контакты     RSS 2.0

2007 © zemli.com all rights reserved